top of page

Individ-/Grupp-/

Ledarutveckling

"85% av alla arbetsgrupper arbetar ineffektivt." (prof. Susan A. Wheelan)

 

 

Enligt ny forskning arbetar uppemot 85% av alla arbetsgrupper ineffektivt (prof. Susan A. Wheelan). Tidsbrist, stress, felaktig eller bristfällig kommunikation tillsammans med dålig självinsikt kan vara några av de faktorer som går att förändra för att uppnå väl fungerande och samarbetande team. För att uppnå detta på ett effektivt sätt bör följande tre utvecklingsområden belysas.

 

Individutveckling

Genom utökad självinsikt förstår man både sin egen och andras drivkraft och agerande bättre och därigenom kan man lättare uppnå ett dynamiskt och följsamt agerande i teamsammanhang.

Grupputveckling

Alla team fungerar bättre då man har rätt gruppsammansättning i kombination med att man har kunskap och förståelse för andra team-medlemmars drivkrafter och personligheter.

 

Ledarutveckling

Genom ett dynamiskt ledarskap med ingående kunskap om gruppen kan man få till ett effektivt team. Lumina Spark hjälper till med detta och då framförallt genom att man som ledare lär sig hantera sina egna styrkor i kombination med att locka fram och bygga teamets potentiella styrkor både på det individuella planet likaväl som på teamnivå.

LUMINA SPARK

Lumina Spark

Lumina Spark

 

 

Världens mest kraftfulla utvecklingsverktyg?

Lumina Spark är ett världsledande psykometriskt verktyg som knyter ihop Jungs teorier med Big Five (femfaktormodellen) och ger en tydlig och ärlig bild av en individs personlighet utifrån 3 olika "persona":

1. Underliggande personlighet (underlying persona)

2. Vardagspersonlighet (everyday persona)

3. Överansträngd personlighet (overextended persona)

 

Modellen är mycket praktisk och lättillgänglig och används för utveckling av såväl enskilda individer som små till större grupper.  Bland andra kraftfulla delar i verktyget erbjuds man att jämföra sin egen profil med övriga teammedlemmar genom att scanna av sin QR-kod i den kostnadsfria mobilappen: https://splash.luminalearning.com

Exempelrapport Lumina Spark

Tre perspektiv på vem du är

De flesta människor känner igen sin grundpersonlighet och sin vardagspersonlighet. Det beror på att man känner igen vad som motiverar en, liksom sitt vardagsbeteende.

Men det finns en tredje personlighet som är den överansträngda personligheten. Den här personligheten kommer fram i pressade situationer och visar sig i hur du interagerar med andra människor efterhand som kraven ökar. Vi hoppas att du ska få en djupare förståelse för dina personligheter och för att det ska bli lättare kommer vi att dela upp dem i tre avgränsade objekt. Du kommer sedan att få ingående feedback om vilka tendenser som uppdagats och om det finns områden som du skulle kunna arbeta med.

Grundpersonlighet
Vardagspersonlighet
Överansträngd personlighet
Din grundpersonlighet

Det här är ditt naturliga jag

Den här personligheten motiverar dig

Du låter inte alla se den här nivån av din personlighet

Din vardagspersonlighet

Det här är hur du brukar bete dig

Den här personligheten visar hur andra personer kan uppfatta dig

Du kanske medvetet iklär dig denna personlighet för att passa in i din arbetsmiljö

Din överansträngda personlighet

Det här är du när du utsätts för stress

Eller när du reagerar på oväntade händelser

Den här personligheten kan komma fram utan att du är medveten om det

Lumina Spark

Lumina Spark

Titta nu
bottom of page