top of page

Personalchef

att hyra

HR bör alltid vara ett centralt och prioriterat område i alla organisationer oavsett storlek och bransch.

 

Genom ett långsiktigt samarbete med våra kunder har “Personalchef att hyra” blivit naturligt och mer efterfrågat då vi via vårt rekryteringsarbete och nära samarbete som regel lär känna företagets grundläggande behov och förutsättningar. Detta borgar för att vi på ett kostnadseffektivt och kraftfullt sätt kan agera som samarbetspartner och rådgivare i flertalet förekommande HR-frågor i ett företag. Några exempel på områden som efterfrågas är följande:

 

Interim HR

Som HR-generalist kan man snabbt sätta sig in i en verksamhet och agera snabbt och hålla sig till de regler som gäller på arbetsmarknaden på ett optimalt sätt utifrån de förutsättningar som gäller för företaget.

 

Majoriteten av våra kunder har inte alltid ekonomi för att hyra in en resurs på helltid varför vi som regel fokuserar på timuppdrag som anpassas till kundens behov och plånbok. Uppdragen sker ofta i projektform och då framförallt de gånger det är tidskrävande och brådskande åtgärder såsom omorganisation eller avveckling. De flesta uppdrag bottnar i att man hanterar gällande arbetsrätt på ett korrekt sätt vilket som regel omfattar täta kontakter med fackliga organisationer i form av informationsutbyte, överläggningar och förhandlingar både lokalt och centralt.

 

Stöd i arbetsrättsliga frågor

De flesta företag har som regel för avsikt “att göra rätt” men har ibland svårt att hantera arbetsrättens olika gråzoner och praxis. Oavsett om företaget har kollektivavtal eller ej finns det ett antal lagar och regler att följa och känna till för att veta hur din organisation bör agera.

 

Allmänna HR-frågor

  • Rådgivning och tolkning av lagar, avtal och kollektivavtal

  • Stöd i att ta fram nya anställningsavtal, policys och personalhandbok

  • Avveckling & omställning

  • Stötta i arbetsrättsliga processer samt hur man bäst lägger upp kommunikation, paketering av erbjudande vid outplacement eller hur man hanterar frivilliga lösningar och överenskommelser..

  • MBL-förhandlingar, bemanningsplanering, turordning, omplaceringsutredningar etc.

 

Bollplank i HR-frågor

Många kunder efterfrågar ett bollplank i HR-frågor som ett led i att tänka i nya banor för att åtstadkomma realistiska och offensiva genomförbara förändringar. Stödet kan ske direkt till VD eller ledningsgrupp likaväl som ägare i mindre ägarledda företag. Vår grundsyn avseende HR är att det bör vara ett centralt och prioriterat område i alla organisationer oavsett storlek och bransch.

 

Rekrytering

Genom att attrahera rätt personal och därefter anställa rätt kompetens både personlighetsmässigt som kompetensmässigt så uppnår man en hållbar kompetens inom företaget som borgar för en kontrollerad personalomsättning och sannolikt även ett mer effektivt och lönsamt företag. Vi hjälper till med detta via ett långsiktigt samarbete tillsammans med ett noggrant och professionellt och seriöst arbete med väl beprövade rekryteringsprocesser.

bottom of page